DỰ ÁN BẾN CẢNG THUỶ NỘI ĐỊA

Dự án Bến cảng thủy nội địa tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái

1 . Những căn cứ pháp lý :

- Tờ trình số 273/TT-UBND ngày 19/11/2009 của UBND thành phố Móng Cái về việc xin chủ trương đầu tư dự án bến số 01 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 bến cảng thuỷ nội địa tại xã Vạn Ninh.

- Công văn số 1767/UBND-QH2 ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chuyển hồ sơ văn bản đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

- Tờ trình số 4070/KHĐT-HTĐT ngày 16/12/2009 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc xem xét chủ trương, địa điểm đầu tư Bến số 01 thuộc quy hoạch Bến cảng thủy nội địa tại xã Vạnh Ninh, thành phố Móng Cái

- Công văn số 247/UBND-QH2 ngày 20/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đồng ý chủ trương và địa điểm đầu tư bến số 01

- Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

2. Giới thiệu dự án: - Bản đồ sử dụng đất đã được phê duyệt

Bản đồ quy hoạch Dự án Bến cảng thủy nội địa

- Diện tích đất sử dụng: 9,75 ha

+ Vốn đầu tư thực hiện dự án: 120 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có để thực hiện dự án: 25 tỷ đồng

- Vốn huy động khác: 95 tỷ đồng

- Thời hạn hoạt động: 50 năm

+ Dự kiến thời gian triển khai dự án: Trong năm 2012

Công ty đang thực hiện công tác đền bù GPMB

Dự án Bến cảng thủy nội địa tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái

1 . Những căn cứ pháp lý :

- Tờ trình số 273/TT-UBND ngày 19/11/2009 của UBND thành phố Móng Cái về việc xin chủ trương đầu tư dự án bến số 01 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 bến cảng thuỷ nội địa tại xã Vạn Ninh.

- Công văn số 1767/UBND-QH2 ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chuyển hồ sơ văn bản đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

- Tờ trình số 4070/KHĐT-HTĐT ngày 16/12/2009 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc xem xét chủ trương, địa điểm đầu tư Bến số 01 thuộc quy hoạch Bến cảng thủy nội địa tại xã Vạnh Ninh, thành phố Móng Cái

- Công văn số 247/UBND-QH2 ngày 20/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đồng ý chủ trương và địa điểm đầu tư bến số 01

- Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

2. Giới thiệu dự án: - Bản đồ sử dụng đất đã được phê duyệt

- Diện tích đất sử dụng: 9,75 ha

+ Vốn đầu tư thực hiện dự án: 120 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có để thực hiện dự án: 25 tỷ đồng

- Vốn huy động khác: 95 tỷ đồng

- Thời hạn hoạt động: 50 năm

+ Dự kiến thời gian triển khai dự án: Trong năm 2012

Công ty đang thực hiện công tác đền bù GPMB