KHAI THÁC CÁT TẠI PHƯỜNG BÌNH NGỌC THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long

Quản lý đầu tư, khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản

KHAI THÁC CÁT TẠI XÃ BÌNH NGỌC

1. Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát làm vật liệu san lấp;

2. Công suất thiết kế: 480.000 m3/năm;

3. Biên giới trữ lượng khai trường:

+ Vị trí khu khai thác được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30

X (m)

Y (m)

1

2369855

522182

2

2370530

522181

3

2370532

523481

4

2369857

523482

+ Trữ lượng khai trường: Tổng trữ lượng  6.005.930 m3.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổng diện tích khai thác: 88ha.

6. Tổng vốn đầu tư: 66.036 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án